Hopper出来方法跟class-dump不一致,求教

1.我逆向微信7.0的版本,拆红包时候的点击事件,找到

[WCRedEnvelopesReceiveControlLogic WCRedEnvelopesReceiveHomeViewOpenRedEnvelopes]

这个方法,我在Hopper 的这个方法里找到objc_ivar_offset_WCRedEnvelopesControlLogic_m_data

2.但是我在class-dump出来的WCRedEnvelopesReceiveControlLogic.h里 没有找到这个m_data这个变量,但是我必须拿到这个变量,需要怎么做,求教,谢谢

去父类看看